Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren. Als u geen cookies wilt accepteren kunt u hier klikken voor meer informatie.   

1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sprankelkado en op alle met Sprankelkado aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sprankelkado is ingestemd. 
1.5 Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sprankelkado in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 Sprankelkado behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van www.sprankelkado.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.8 Sprankelkado is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper. 

2 Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomsten 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Sprankelkado is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button of een mededeling over de levertijd en leveringscondities, dat wordt vermeld bij het product. 
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
Indien: De potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 
Indien: Een offerte door de koper is getekend en door Sprankelkado is ontvangen ingeval door Sprankelkado een op naam gestelde offerte is uitgebracht; 
Indien: De potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Sprankelkado via elektronische weg is verzonden en door Sprankelkado is ontvangen. 
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. 
2.6 koper en Sprankelkado komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sprankelkado zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sprankelkado is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen. 

3 Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Prijsopgaven voor zakelijke klanten geschieden zonder BTW.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Sprankelkado in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sprankelkado worden gecorrigeerd.                  3.4 Verzend- en administratiekosten zijn bij webbestellingen, bij verzending binnen Nederland, inbegrepen in de prijs. Bij verzending buiten Nederland wordt het verschil in verzendkosten tussen Nederland en de werkelijk te maken verzendkosten in rekening gebracht.                                                                                                              3.5 Maatwerk, zowel de daadwerkelijke productie als drukwerk, bedrukkingen, graveringen als alle overige werkzaamheden zijn van ruiling en geldteruggave uitgesloten. Enige uitzondering hierop zijn door ons gemaakte fouten en defecten aan het geleverde product.                                                                                                              3.6. Bij spoed productie, klaar binnen 1 werkweek, geldt een opslag van 25% tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ANDERS overeengekomen. M.a.w. de opslag geldt te allen tijde tenzij u van ons schriftelijk (en dat mag ook per mail) heeft doorgekregen dat de spoedopslag voor een specifieke opdracht niet geldt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.7. Bij spoed productie, klaar binnen 2 werkdagen en/of benodigde productietijd op zon- en feestdagen, geldt een opslag van 100% tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ANDERS overeengekomen. M.a.w. de opslag geldt te allen tijde tenzij u van ons schriftelijk (en dat mag ook per mail) heeft doorgekregen dat de spoedopslag voor een specifieke opdracht niet geldt.


4 Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 

 • Ideal 
 • Paypal 
 • Middels overboeking rechtstreeks op onze rekening (vooraf betalen) 
 • Op rekening na toestemming van Sprankelkado 

4.2 Sprankelkado kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
4.3 Van achteraf betaal methoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. 
4.4 In het geval door Sprankelkado een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 3 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
4.6 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Sprankelkado als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Sprankelkado bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5 Levering en Levertijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sprankelkado ernaar om bestellingen binnen 30 dagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Sprankelkado kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, tenzij een ander aflever adres tijdig door de koper schriftelijk aan Sprankelkado wordt kenbaar gemaakt. 
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. 

6 Ruilen en Herroepingrecht 
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien bij aflevering de verpakking zodanig is beschadigd dat het aannemelijk is dat de inhoud beschadigingen heeft opgelopen, wordt u geadviseerd het pakket bij bezorging niet te accepteren. 
6.2 Bij ruiling van het artikel dient u de volgende regels en procedures in acht te nemen; 

 • Ruiling of terugzending binnen zeven (7) werkdagen na aflevering (alleen voor standaard producten en alleen voor particuliere klanten).
 • Ruiling of retournering is niet mogelijk bij speciaal voor u vervaardigde en/of bestelde artikelen. Bij deze artikelen is ruiling uitsluitend toegestaan bij fabrieksfouten en ondeugdelijkheid. Vrijwel alle producten die wij leveren zijn maatwerk en worden speciaal voor u vervaardigd of besteld en/of nabewerkt.
 • U dient vooraf Sprankelkado schriftelijk op de hoogte te brengen van uw reden voor omruiling. 
 • Het artikel dient in de originele (hele) verpakking te worden verpakt. 
 • Het artikel dient u deugdelijk verpakt, voldoende gefrankeerd en met volledige adressering te versturen aan: Sprankelkado. Burg. Smeelelaan 25b, 5144AP Waalwijk. (Na schriftelijk contact en bevestiging van Sprankelkado). Zowel de aankoopkosten als de (inbegrepen) verzendkosten worden aan u geretourneerd indien het artikel voldoet aan de geldende acceptatieregels voor ruiling. Onvoldoende of ongefrankeerde stukken worden niet geaccepteerd.(zie artikel 5.3) Verzendkosten worden bij acceptatie van de klacht terug gestort aan de klant. 

6.3 Overeenkomsten met consument-kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen, binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Het recht op herroeping geldt niet voor artikelen die speciaal voor de klant geproduceerd, besteld en/of nabewerkt zijn.
6.4 Indien de consument-koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Sprankelkado zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-koper betaalde onder aftrek van de verzendkosten gemaakt door de koper. 

7 Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Sprankelkado is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

8 Garantie en Aansprakelijkheid 
8.1 Voor door Sprankelkado geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Sprankelkado vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie. Voor producten die door Sprankelkado zelf zijn geproduceerd geldt het verregaande garantiebeleid van Sprankelkado.
8.2 De aansprakelijkheid van Sprankelkado is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sprankelkado. 
8.3 Sprankelkado is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.4 In het geval de koper via Sprankelkado een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

 • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sprankelkado of de fabrikant zijn verricht;
 • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
 • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

8.6 De koper is gehouden Sprankelkado te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Sprankelkado mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. 
8.7 Het is mogelijk dat Sprankelkado op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn uitsluitend informatief. Sprankelkado is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

9 Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is Sprankelkado niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energie storingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

10 Intellectuele Eigendom 
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sprankelkado, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleider producten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet- octrooieerbare technische en/of commerciéle knowhow, methoden en concepten. 
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sprankelkado, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

11 Persoonsgegevens 
11.1 Sprankelkado zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 
11.2 Sprankelkado neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht. 

12 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter 
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Sprankelkado of overeenkomsten gesloten met Sprankelkado worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de zetel van Sprankelkado, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

13 Diversen 
13.1 Sprankelkado is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer. 17236479. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 06-24340617 of 0416-532225 en via info@sprankelkado.nl
13.2 Sprankelkado streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden. 

Back to top